རྣམ་ཐར་གསེར་ཕྲེང་གླེགས་བམ་བཅུ་གཉིས་པའི་དབུ་ནས་ཕྱེད་ཙམ་བར་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཕྱག་བྲིས་མའི་མ་ཕྱི་པར་དུ་བཏབ་པ་དག་ཡིན་པས་འདིར་བཀོད་མེད་པ་ལས་གཞན་ཚང་མ་འདིར་འཕྲུལ་དེབ་དུ་བཟོས་ནས་བཀོད་ཡོད།

 

 

གཤམ་གྱི་འཕྲུལ་དེབ་ནང་དུ་རྣམ་ཐར་གསེར་ཕྲེང་གླེགས་བམ་བཅོ་ལྔ་པ་རྣམ་ཐར་གསེར་གྱི་བུམ་བཟང་ཆ་ཚང་ཡོད་པས་ཐུགས་འཇགས་འཚལ། 

Kirti Monastery, Mcleod Ganj, Dharamsala.176219 Distt, kangra H.P India.