འདི་ག་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གིས་པར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ཁག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་པའི་འགན་ཆ་ཚང་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་གནང་དགོས་པས། དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གྲྭ་ཚང་གིས་པར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་བླུ་ཡོན་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚེ། 

               དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་དགེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། ཁ་པར་ཨང། ༩༤༡༨༡༣༠༢༨༦

                  ལས་བྱེད་ཨ་རིག་བརྩོན་འགྲུས། ཁ་པར་ཨང། ༩༨༨༢༧༧༩༩༩༩ ཡང་ན། ༩༨༡༦༢༦༢༨༨༨          གང་རུང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་།

 

 དེ་མིན་དཔེ་གཟིགས་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་ཡིན་ན། གཤམ་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་མཛོད་སྒོ་ཕྱེ་བའི་དུས་ཚོད་དག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པར་ཞུ། 

                ལོ་རེའི་ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་བཞི་པའི་ཟླ་ཕྱེད་བར་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར། ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས། བོད་མིས་སྒེར་ལང་སུམ་ཅུའི་དུས་དྲན། མང་གཙོའི་དུས་ཆེན། ༸སྐྱབས་མགོན་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་ཚེས། གྲྭ་ཚང་རང་གི་ཚུགས་ལོ་ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༩ དང་། ཆོས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁག གཞན་ཡང་གཟའ་སྤེན་པ་གཉིས་པ་དང་ཉི་མ་མ་གཏོགས་ཉིན་རེའི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད། ནས་ ༡༡ བར་དང། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ནས་ བར་སྒོ་ཕྱེ་བཞིན་ཡོད་པ་ཐུགས་འཇགས་འཚལ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ཚེས་ ལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས།

Kirti Monastery, Mcleod Ganj, Dharamsala.176219 Distt, kangra H.P India.